Multipel sclerose

Multipel sklerose er en kronisk, inflammatorisk, demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet.

Forekomst

 • Prævalens
  • Varierer med geografi og race, og er højest i den hvide befolkning i tempererede regioner
  • Nordeuropa og Nordamerika er højrisikoområder, medens lande omkring Ækvator er lavrisikoområder
  • Immigration før teenagealderen medfører risiko som det land, man flytter til. Immigration efter teenagealderen medfører risiko svarende til det land, man kommer fra
  • Nogen etniske grupper har særlig lav forekomst, eksempelvis samer, nordamerikanske indianere, inuitter og sigøjnere
 • Incidens
  • I 2013 var der ca. 13.000 patienter med multiple sklerose, den årlige incidens er 400-500 6
 • Alder
  • Omkring 70 % har symptomdebut i 20-45 års-alderen
 • Køn
  • Kvinder har multipel sklerose næsten dobbelt så hyppigt som mænd

Ætiologi og patogenese

 • Kombination af arvelig disposition og eksponering for en eller flere miljøfaktorer, infektioner eller andre ydre agens
 • Vitamin D status, infektion med Epstein-Barr virus og cigaretrygning er de mest konsistente risikofaktorer for at udvikle multiple sklerose
 • Arvelige faktorer
  • Omkring 15-20 % af personer med multipel sklerose har også en slægtning med multipel sklerose, hvilket er 20-50 gange hyppigere end i befolkningen
  • Børn har 4 % risiko for multipel sklerose, hvis den ene forælder har multipel sklerose. Denne risiko er øget til 30 %, hvis begge forældre har multipel sklerose
  • Association mellem multipel sklerose og HLA type
  • Haplotype DRB1*1501 øger risiko for multipel sklerose med en faktor på tre
  • Sollys og vitamin D kan have en risikoreducerende effekt ved at påvirke kromosom 6
 • Sygdommen har en immunologisk basis
 • Virus – diskuteres som ætiologisk faktor, men er aldrig blevet påvist, selv om sammenhæng mellem Epstein-Barr virus og multipel sklerose mistænkes
 • Undergrupper – det er muligt, at multipel sklerose findes i flere undergrupper med distinkte immunologiske, patologiske og genetiske træk
 • Stress – eksacerbation af multipel sklerose ses ofte samtidig med stress
 • Klima – fødselsmåned og multipel sklerose risiko er associeret, hvilket antyder klimarelaterede interaktioner mellem gener og miljøfaktorer

Diagnostiske kriterier

 • Diagnosen kan stilles alene på grundlag af sygehistorie og fund ved klinisk neurologisk undersøgelse, når andre årsager er udelukket, og kræver:
  • Sygehistorie med neurologiske udfald i mindst to adskilte perioder og kliniske fund fra mindst to adskilte læsioner i centralnervesystemet
  • Eventuelt progressiv udvikling fra forskellige dele af centralnervesystemet over mindst et år
 • I de fleste tilfælde vil den kliniske diagnose baseret på anamnese og neurologisk undersøgelse blive understøttet af MR skanning af cerebrum og medulla totalis, lumbalpunktur med påvisning af oligoklonale bånd i cerebrospinalvæsken og neurofysiologisk undersøgelse med VEP, SEP og MEP.
  • Diagnosen kan stilles, selv om der kun har været et klinisk attak, hvis der er tegn til mindst to tids- og stedmæssigt adskilte læsioner

Differentialdiagnoser

 • Metabolisk sygdom
  • Subakut kombineret bagstrengsdegeneration (vitamin B12-mangel)
 • Autoimmun sygdom
  • Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosus, Behçets sygdom, sarkoidose, antifosfolipidantistofsyndrom, akut dissemineret encefalomyelit (ADEM)
 • Infektioner
  • HIV-associeret myelopati, Lyme-borreliose, meningovaskulær syfilis, progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), herpes zoster (HZV), hepatitis C (HCV)
 • Vaskulære sygdomme
  • CNS vaskulit, familiære kavernøse hæmangiomer, spinal dural arteriovenøs fistel, cerebral autosomalt dominant arteriopati med subkortikale infarkter og leukoencephalopati (CADASIL)
 • Genetiske syndromer
  • Hereditære ataksier og paraplegier, Lebers optikusatrofi og andre mitokondriesygdomme, lysosomale sygdomme og leukodystrofier
 • Tilstande i fossa posterior og medulla spinalis
  • Arnold-Chiari malformation, ikke-hereditære ataksier, cervikal spondylose og andre myelopatier
 • Psykiatriske tilstande
  • Konversionsreaktioner, somatiseringstilstande
 • Neoplastisk sygdom
  • Primær hjernetumor, spinal tumor, CNS lymfom, paraneoplastisk tilstand, multiple metastaser i CNS

Sygehistorie

 • Debut
  • Symptomer udviklet over minutter til dage eventuelt uger og måneder
  • Subakut symptomudvikling i løbet af en lille uge er hyppigst
  • En sjælden gang begynder sygdommen med akutte og betydelige neurologiske udfald
 • Tidlige symptomer
  • Almindelige debutsymptomer er dobbeltsyn, unilateral retrobulbær neurit, ekstremitetsparese, klodsethed, sensibilitetsforstyrrelse og imperiøs vandladningstrang
  • De første symptomer er ofte lette og hurtigt forbigående. Symptomvarighed under 24 timer er som regel ikke multipel sklerose relateret
  • Fokuseret anamnese afslører ofte tidligere affektion af centralnervesystemet
 • Ved udviklet sygdom
  • Varieret, men hyppige gener er smertefulde spasmer, ataxi, dysartri, og paroxysmale symptomer som trigeminusneuralgi
  • Mere end halvdelen oplever smerte i relation til multipel sklerose
  • Omkring 25-50 % oplever depression
  • 75 % er generet af betydelig træthed

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved klinisk mistanke om sygdommen henvises patienten til neurolog

Behandling

Behandlingsmål

 • Reducere varighed og hyppighed af sygdomsattakker
 • Forsinke/hindre progressiv udvikling af funktionssvigt
 • Tiltag for at bedre livskvaliteten

Generelt om behandlingen

Behandlingsprincipper

 • Symptomatisk behandling af symptomer
 • Behandlingen rettes mod akutte attakker
 • Sygdomsmodificerende behandling
 • Rehabilitering

Symptomatisk behandling af multiple sklerose

Symptomatisk behandling tager sigte på at lindre symptomer som blære- og tarmforstyrrelser, depression, paroxystiske fænomener eksempelvis trigeminus neuralgi, seksuelle forstyrrelser, smerter, spasticitet og træthed.

Smerter

 • Omkring 50 % af alle patienter med multiple sklerose vil opleve sygdomsrelateret smerte
 • Akutte smertesyndromer forekommer hos 10-15 %
  • Trigeminusneuralgi, smertefulde toniske kramper, tic-lignende dysæstisk ekstremitetssmerte, akutte radikulære smerter
   • Carbamazepin/ oxcarbazepin er førstevalg
   • Alternativt kan gabapentin/ pregabalin, tricykliske antidepressivae eller SNRI forsøges
 • Kroniske smertesyndrom findes hos mere end 30 % af patienterne
  • Oftest brændende ekstremitetssmerte eller smertefulde lægkramper
   • Tricykliske antidepressiva er førstevalg
   • Eventuelt pregabalin, gabapentin, eller benzodiazepiner

Afføringsvanskeligheder

 • Obstipation
  • Fiberrig kost og rigelig væske
  • Motion
  • Ikke-irritative laksantia
  • Rektalvæske eller klysma hver 2.-3. dag
  • Forrige kombineret med natriumpicosulfat dråber
 • Afføringsinkontinens
  • Fiberholdig kost og væske
  • Profylaktisk provokeret afføring hvorefter inkontinens ofte undgåes
 • Diarré er sjældent betinget af MS

Psykiske forstyrrelser

Depression
 • SSRI foretrækkes, fordi de har aktiverende egenskaber – kan have seksuelle bivirkninger
 • Alternativer til SSRI ved seksuelle bivirkninger er venlafaxin eller  moclobemid
 • Eufori: Ses relativt ofte ved multipel sklerose. Ingen kendt behandling
 • Patologisk gråd/latter: Kan ofte behandles med små mængder SSRI
Træthed og multiple sklerose relateret udmattelse (fatigue)
 • Meget almindeligt symptom
 • Overvej at tilbyde fatigue-management for at forbedre eller fastholde funktionsevnen hos personer med multipel sklerose 8
 • Non-farmakologisk behandling:
  • Information og hjælp til tilrettelæggelse af dagen med pause og passende mængde motion
 • Farmakologisk behandling:
  • Amantadin 100 mg x 2 – kan give udslæt, ødem og antikolinergiske effekter. Magistrel ordination
  • Methylphenidat 10 mg 1-2 tabletter 1-2 gange daglig. Risiko for afhængighed. Blodtrykket skal kontrolleres hver 3.måned
  • SSRI – kan give seksuelle bivirkninger

Forebyggende behandling

 • Fysioterapi og ergoterapi kan bidrage til at forebygge spasticitet og andre komplikationer
  • Overvej at tilbyde styrketræning, konditionstræning, balancetræning og træning i hverdagsaktiviteter for at forbedre eller fastholde funktionsevnen hos personer med multipel sklerose8

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Gennemsnitlig debutalder er 30 år
 • Tilstanden kan forløbe på flere måder
 • Attakvis
  • Omkring 80-85 % forløber tilstanden som gentagne sygdomsudbrud (attak) med mere eller mindre komplet restitution efter hvert attak
  • Som regel bliver det neurologiske funktionstab større for hvert attak, med udvikling af sekundær progressiv sygdom efter nogen år
  • Hos nogle patienter har sygdommen et fredeligt forløb med få attakker og beskedent funktionstab
  • I gennemsnit har multipel sklerose patienter 0,8 attak hvert år
 • Kronisk progredierende
  • 15 % har fra starten et kronisk progredierende forløb – primær progressiv
 • Neurologiske udfald
  • Sygdommen kan give alle typer neurologiske udfald
  • Ved fremskreden sygdom er patienterne stærkt invaliderede, og det kliniske billede er mere ensartet
 • Graviditet
  • Virker ikke prognostisk ind på sygdomsbilledet
  • Imidlertid falder attakraten under svangerskabet, mens attakfrekvensen ofte øges 3-6 mdr. efter fødsel

Komplikationer

 • Nedsat kognitiv funktion, oftest svækket korttidshukommelse og ændret orienterings- og rumretningssans. Oftest godt bevaret tale- og sprogfunktion
 • Varierende grader. Ca. 50 % udvikler ændret kognitiv funktion i løbet af deres sygdomsforløb
 • Kan udvikles til demens
 • Urinvejsinfektioner
  • Både nedre og øvre infektioner, fare for nyreskade
 • Tryksår
 • Depression
  • Perioder med depression er fundet hos 30-50 %
 • Lungeinfektioner
 • Sepsis

Prognose

 • Efter 20 år med sygdommen er
  • 20 % mildt afficeret
  • 20 % er døde
  • 60 % har funktionshæmning af vekslende alvorlighedsgrad
 • Bedst prognose har dem med attakvis multipel sklerose
 • Gunstige prognostiske faktorer er i øvrigt ung alder, sensoriske og visuelle symptomer og lange intervaller mellem akutte eksacerbationer de første år efter diagnose
 • Sygdomsprogression kan stoppe op på ethvert tidspunkt

Patientinformation

Hvad du kan informere patienten om

 • Åbenhed om sygdomsforløb og behandlingsmuligheder er vigtig
 • Det er vigtigt at huske, at mange multipel sklerose patienter har normal livslængde og få eller ingen fysiske funktionshæmninger, og at der findes effektiv behandling

Diskussionsgruppe – MS: https://www.facebook.com/groups/Sclerose.autoimmunesygdomme

Neuro (nervesygdomme) og andre Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/Neuro.autoimmunesygdomme/

Diskussionsgruppe for alle med autoimmune sygdomme: https://www.facebook.com/groups/AutoimmuneSygdomme/

Bliv medlem


Artiklen er fra Patienthåndbogen på Sundhed.dk