Narkolepsi

 • Kronisk forstyrrelse af søvnregulationen med udtalt søvnighed om dagen
 • Narkolepsi deles ind i 3 undergrupper 2
  • Narkolepsi type 1 med katapleksi, ca 10 % har dog ikke katapleksi men lavt CSF hypokretin 1 i spinalvæsken
  • Narkolepsi type 2 uden katapleksi
  • Sekundær narkolepsi (sjælden)
 • Omfatter:2
  • Generel søvnighed om dagen og anfald af abnorm søvntrang
  • Fragmenteret nattesøvn med hyppige opvågninger
  • Katapleksi (Narkolepsi type 1) – sekunder til minutters varende tab af muskeltonus med bevaret bevidsthed. Udløst af emotionel påvirkning, specielt latter
  • Hypnagoge/hypnapompe hallucinationer – livlige drømme i vågen tilstand i indsovnings/opvågningsfase
  • Søvnlammelse = søvnparalyse: tilstand med sekunder til få minutters muskellammelse i vågen tilstand. Ses typisk i forbindelse med opvågning/indsovning.
   • Hypnagoge hallucinationer og søvnlammelse foreligger ikke altid, og kan også forekommer hos ca 20 % af almenbefolkningen

Forekomst

 • Prævalens
  • Angives oftest til 0,05 %
  • Europæiske og amerikanske studier viser tilsvarende forekomst: 3-5 per 10.000
 • Alder og køn
  • Tilstanden starter almindeligvis i alderen 15-30 år, men yngre eller ældre debut ses
  • Øget søvnighed har været et symptom før 15-årsalderen hos 49 % af voksne med narkolepsi
  • Mænd og kvinder rammes ligeligt
 • Arv
  • De fleste tilfælde er sporadiske, kun 10 % har et ramt familiemedlem 3
  • Familiemedlemmer har 10-40 gange øget risiko for tilstanden i forhold til normalbefolkningen

Differentialdiagnoser

 • Idiopatisk hypersomni
 • Søvnapnø-syndrom
 • Rastløse ben/periodiske benbevægelser
 • Utilstrækkeligt med søvn
 • Dårlig søvnhygiejne (insufficient søvnmængde, uregelmæssig søvn)
 • ADHD hos børn
 • Døgnrytmeforstyrrelser
  • Skifteholdsarbejde
  • Jetlag
  • Forsinket søvnfasesyndrom
 • Depression
 • Medikamentbivirkninger
  • Sedativa, hypnotika, antiepileptika

Sygehistorie

 • Ofte forekommer kun enkelte af komponenter af syndromet
 • Generel træthed i dagtiden trods tilsyneladende sufficient søvn om natten
 • Anfald af med abnorm søvntrang
  • Kan komme i alle slags situationer, på skolen, i arbejde, hjemme osv., men kan lettere udløses under monotone omstændigheder (f.eks. som tilhører til forelæsning)
  • Kan vare fra nogle minutter til en time, hvorefter man vågner udhvilet
 • Katapleksi
  • Sekunder til minutters trinvist tab af muskeltonus udløst af emotionel påvirkning, typisk latter
  • Kan være partielt- for eksempel nik, ptose eller knæsvigt eller generaliseret, næsten altid bilateralt
  • Kan være generaliseret med fald, men bevidstheden er altid bevaret
 • Hypnagoge hallucinationer/hypnapompe hallucinationer
  • Livlige, drømmelignende oplevelser i indsovnings/opvågningsfasen
 • Søvnlammelse
  • Ude af stand til at bevæge sig et minut eller to ved begyndelse eller slutning af søvn
 • Forstyrret nattesøvn
  • Forbundet med øget forekomst af usædvanlig adfærd under søvnen, som at gå i søvne/REM sleep behaviour disorder, og automatisk adfærd, som gentagne mekaniske bevægelser
 • Sekundære symptomer knyttet til søvnigheden kan være synsforstyrrelser, dobbeltsyn, hukommelsesbesvær og problemer med at koncentrere sig
 • Såkaldte “mikrosleeps” kan medføre perioder med amnesi for, hvad man har foretaget sig

Hos børn

 • Hos børn varierer graden af øget søvntrang
  • Det kan vise sig som længere nattesøvn og større behov for middagssøvn hos førskolebørn
  • Træthed og pludseligt indsættende søvn i dagtiden hos skolebørn
 • Børn med narkolepsi kan være uopmærksomme, irritable og aggressive som følge af søvnigheden
 • De kan være urolige i skolen, da motorisk aktivitet modvirker søvnanfald
 • Denne form for hyperaktivitet, sammen med nedsat opmærksomhed og/eller koncentrationsproblemer på grund af søvnigheden, giver risiko for fejlagtigt at stille diagnosen ADHD

Andre forhold

 • Debut
  • Debuterer før 15 års alderen hos ca. en tredjedel af patienterne
  • Diagnosen stilles ofte 10-15 år efter symptomdebut
 • Konsekvenser
  • Narkolepsisymptomer har stor indvirkning på forhold til andre, uddannelse, arbejde, bilkørsel og livskvalitet
  • Mange føler sig utilstrækkelige som følge af træthed og nedsat præstationsevne
 • Udtalt søvnighed er det, som fører patienten til læge. De andre symptomer kan optræde flere år senere i sygdomsforløbet – men narkolepsi kan debutere med nogle af tillægssymptomerne
 • Diagnosen
  • Kombinationen af generel søvnighed og typiske anfald med katapleksi gør diagnosen meget sandsynlig
  • De øvrige symptomer er mindre specifikke

Behandlingsmål

 • Bedret livskvalitet
 • Reducere træthed og katapleksianfald
 • Hos børn at optimere skolegang og socialt liv
 • Hos voksne at optimere arbejdsliv, familieliv og socialt liv
 • Viden om og forståelse af sygdommen

Generelt om behandlingen

 • Der indgår både ikke-farmakologisk samt evt. farmakologisk behandling
 • Behandlingen styres af specialist i neurologi/søvnspecialist
 • Medikamentel behandling er hyppigt nødvendig
  • Fordele og ulemper skal vejes op mod hinanden
 • Information
  • Vejledning om kost, regelmæssig motion, regelmæssig søvn.
  • Narkolepsi er en livslang tilstand. Relevant information bør gives til patient, slægtninge, skole, arbejdsgiver og sundhedspersonale
  • Narkolepsi kan reducere præstation i skolen, i arbejdslivet og andre steder hvis der ikke bliver taget hensyn til det
 • Hos børn
  • Modarbejde tendensen til faglig tilbagegang, social isolation og udvikling af overvægt

Hvad kan patienten selv gøre?

 • Dag
  • Indarbejde en døgnrytme med små hvilepauser på tidspunkter, hvor der erfaringsmæssigt er stærk søvntrang (napping strategies)
  • Være opmærksom på kostindtag og motion

Graviditet og amning

 • Centralstimulerende lægemidler anbefales nedtrappet og afsluttet før undfangelse, og anbefales ikke brugt i svangerskab eller ammeperiode

Børn/ungdom

 • Regelmæssig døgnrytme og tilstrækkelig nattesøvn
 • Planlægning af dagtid
  • Mulighed for planlagte sovepauser (10-15 minutter) i løbet af skoledagen
  • Mulighed for fysisk aktivitet og udendørsaktivitet også i skoletiden (frikvarterer)
  • Tilrettelæggelse af timeplan og undervisningsmateriale
 • Eventuelt udvidet eksamenstid for at give plads til sovepauser

Voksne

 • Tilrettelæggelse af uddannelse og arbejde
  • F.eks. undgå risikoerhverv, maskinbetjening, arbejde i højden o.l.
 • Mulighed for planlagte sovepauser (10-15 minutter) i løbet af dagen
 • Varieret arbejde og mulighed for bevægelse

Prognose

 • Narkolepsi er en livslang tilstand

FAIM er patientforening for Narkolepsi og autoimmune sygdomme.

Neuro (nervesygdomme) og andre Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/Neuro.autoimmunesygdomme/

Diskussionsgruppe for alle med autoimmune sygdomme: https://www.facebook.com/groups/AutoimmuneSygdomme/

Bliv medlem af FAIM


Artiklen er fra Patienthåndbogen på Sundhed.dk